Od 26.06. do 31.07. trwa dyżur wakacyjny pod hasłem „Podróż przez kontynenty”. Opłatę za dyżur należy uiścić do 5 lipca u dyrektora. Przedszkole będzie funkcjonowało na takich samych zasadach jak w czerwcu. Regulamin poniżej:

1. Do przedszkola mogą przyjść tylko i wyłącznie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają innej możliwości zorganizowania opieki nad dzieckiem.

2. Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję wysłania dziecka do przedszkola, znając czynniki ryzyka związane z epidemią COVID-19.

3. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z osłabioną odpornością i chorobami przewlekłymi.

4. Rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało ono kontaktu z żadną osobą zarażoną, przebywającą w kwarantannie lub izolacji.

5. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu).

6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów.

7. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania na terenie przedszkola.

8. Za zgodą rodziców dziecko będzie miało mierzoną temperaturę, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

9. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców do sali zajęć i łazienek. Dzieci będą odbierane rano z szatni, a potem wyprowadzane do rodzica przez pracownika przedszkola.

10. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

11. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.