Prawa i obowiązki

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

  • przestrzeganie statutu przedszkola
  • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce
  • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej
  • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo
  • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
  • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach i chorobach zakaźnych
  • interesowanie się postępami w rozwoju swojego dziecka i zasięganie opinii u wszystkich nauczycieli odbywających z dzieckiem zajęcia edukacyjne
  • zapewnienie dziecku 5 i 6-letniemu regularne uczęszczanie na zajęcia

Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola dyrektorowi, organowi prowadzącemu oraz organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo jakim jest Rada Rodziców.