Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Sióstr Felicjanek

„Ochronka św. Wojciecha”

w Gorlicach, ul. Krasińskiego 21

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i statucie przedszkola

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2019 r.1148.)
 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  w roku szkolnym 2019/20
 •  Kierunki nadzoru właściwego Kuratora oświaty w roku szkolnym 2019/2020
 • Statut przedszkola

Opracowanie Koncepcji pracy Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą dotychczasowej działalności placówki, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron .Tworząc koncepcję pracy uwzględniono potrzeby środowiska lokalnego, możliwości kadrowe                          i bazowe przedszkola.

 

Informacja o placówce

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek pw. św. Wojciecha mieści się w budynku będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Placówka zlokalizowana jest blisko centrum Gorlic. Mieści się w wolnostojącym budynku przystosowanym do potrzeb przedszkola. Posiada duży ogród, wyposażony w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. W budynku znajduje się cztery sale zajęć dla dzieci wraz z łazienkami. Sale wyposażone są w różnorodne pomoce dydaktyczne, materiały, przybory do zajęć i zabaw. Sprzęt i zabawki posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Szatnia znajduje się w holu przedszkola. Tam też znajduje się kącik informacyjny dla rodziców oraz tablice z ekspozycjami prac dzieci.

Przedszkole do pełniejszej formacji religijnej korzysta z kaplicy, dostępnej również dla rodziców.

Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr Felicjanek z siedzibą w Krakowie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Przedszkole zatrudnia 7 pracowników pedagogicznych i 5 pracowników obsługi.

Misja przedszkola

Przedszkole jest placówką katolicką, promującą chrześcijański system wartości, który opiera się na personalistycznej myśli pedagogicznej, wyrażającej się w szacunku dla dziecka i jego niepowtarzalnej osobowości. Zapewniamy każdemu dziecku podmiotowe               i indywidualne traktowanie. Uczymy naszych wychowanków wraz z rodzicami życia opartego na fundamencie wiary opierając się na duchowości franciszkańskiej.

Ideą  działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się  na indywidualnym, twórczym i radosnym rozwoju dziecka  z uwzględnieniem jego potrzeb w sferze fizycznej, emocjonalnej, społecznej, poznawczej i religijnej.                                     Pomagamy dziecku w kształtowaniu   w nim postawy człowieka uczciwego, dobrego, szanującego siebie i innych, kochającego Ojczyznę i pamiętającego, że najwyższą wartością jest Bóg.

Wizja przedszkola

 1. Dążymy do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka poprzez działalność profilaktyczną; stymulacyjną, kompensacyjną, poprzez stworzenie przyjaznej atmosfery, w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku. Na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO – JEGO DOBRO.
 2. Chcemy promować dbanie o zdrowie ,umiejętne i dobre korzystanie z dóbr materialnych, szanowanie przyrody oraz budować poczucie przynależności regionalnej i narodowej, rozwijać kompetencje społeczne i samodzielność a także uczyć odróżniać dobro od zła.
 3. Zwracamy uwagę na kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy, nowatorskie rozwiązania  oraz  nienaganną  postawę etyczną.
 4. Realizujemy swoje zadania w ścisłej współpracy z rodzicami (opiekunami) dzieci, a także z osobami oraz instytucjami kościelnymi i świeckimi wspierającymi działalność przedszkola.
 5. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczni – wychowawcze  i opiekuńcze

Ogólne cele koncepcji przedszkola:

 • przedszkole organizuje procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci w sposób sprzyjający uczeniu się,
 • dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • respektowane są normy społeczne,
 • przedszkole wspomaga rozwój dzieci,
 • nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych,
 • przedszkole promuje wartość wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym,
 • rodzice są partnerami przedszkola,
 • przedszkole jest miejscem aktywnego rozwoju dzieci, ich osobowości, umiejętności oraz pasji,
 • przedszkole wspiera dzieci w ich indywidualnym rozwoju oraz w rozwijaniu uzdolnień,
 • przedszkole realizuje wychowanie dzieci do wartości, by lepiej orientowały się, co jest dobre, a co złe.

Kierunki realizacji koncepcji pracy:

 1. Wspomaganie rozwoju dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy i środków edukacyjnych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie kompetencji matematycznych, językowych, przyrodniczych
 2. Realizacja koncepcji „Wychowania do wartości”- wprowadzanie w świat kultury i wartości chrześcijańskich.
 3. Promocja zdrowia i aktywności ruchowej.
 4. Edukacja przez sztukę, kulturę swojego regionu, budzenie patriotyzmu.
 5. Promocja wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

 

Absolwent naszego przedszkola:

 • kocha Boga i ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
 • umie odróżniać dobro od zła i doświadczać radości z wyboru i czynieniu dobra,
 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych i używa zwrotów grzecznościowych,
 • potrafi radzić sobie w różnych trudnych sytuacjach,
 • rozumie i przestrzega zasad zgodnego współżycia w grupie,
 • jest w znacznym stopniu samodzielny uczynny, zaradny, komunikatywny, otwarty, twórczy, ciekawy świata,
 • potrafi nazwać, wyrażać, kontrolować swoje emocje oraz rozumie emocje i uczucia innych ludzi
 • szanuje pracę swoją i innych
 • przestrzega zasad i zna swoje prawa i obowiązki,
 • zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych: potrafi unikać zagrożeń
 • ma poczucie przynależności narodowej i regionalnej, szanuje swoją Ojczyznę oraz na miarę swoich możliwości zna jej historię, kulturę i tradycję,
 • wykazuje motywacje do uczenia się, zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • wykazuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania  z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia i jest gotowy do podjęcia nauki w szkole

 

Nauczyciel naszego przedszkola:

 • zgodnie z koncepcją przedszkola projektuje sytuacje edukacyjne, które pozwalają mu odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka oraz wspomagać jego integralny rozwój, kreatywność i samodzielność,
 • posiada wysokie kompetencje zawodowe i nienaganną postawę etyczną,
 • posiada styl pracy o charakterze twórczym i nowatorskim,
 • umie współpracować,
 • aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczy w życiu przedszkola,
 • jest otwarty, życzliwy, wrażliwy i wyrozumiały,

 

Promocja przedszkola

Jako placówka oświatowa przedszkole musi zabiegać o swoją pozycję i dobrą opinię wśród rodziców oraz w środowisku lokalnym. Od tego, jak placówka jest postrzegana, zależy liczba chętnych dzieci uczęszczających do przedszkola. Dlatego przedszkole jest promowane poprzez prowadzenie strony internetowej.Ponadto działania promocyjne obejmują:

 • organizowanie uroczystości okolicznościowych i integracyjnych dla środowiska rodzinnego,
 • występy w miejskim domu kultury,
 • udział dzieci w konkursach miejskich i ogólnopolskich,
 • dzielenie się sukcesami na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej,
 • realizację innowacji pedagogicznych,

Preferowane metody pracy przedszkola

W przedszkolu umożliwia się dzieciom aktywność poznawczą i twórczą oraz wspiera rozwój ich zainteresowań i talentów. Stosuje się tradycyjne rozwiązania metodyczne w pracy z dziećmi oraz metody innowacyjne, m.in.:

 • system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
 • twórcze metody aktywności ruchowej,
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • czynnościowe nauczanie matematyki,
 • metody aktywizujące i twórczego myślenia,
 • zabawy badawcze i doświadczenia,
 • pedagogikę zabawy KLANZA,

 

Zasady współpracy zespołu pedagogicznego

W przedszkolu panuje pogodna atmosfera, a życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiada umiejętność prowadzenia zajęć w taki sposób, aby zainteresować i zaktywizować dzieci. Prowadzone zajęcia i sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Nauczyciele współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą, wspólnie analizują pojawiające się problemy. W celu zapewnienia optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych każdego dziecka nauczyciele monitorują indywidualny rozwój podopiecznych, prowadząc systematyczne obserwacje. Nauczyciele diagnozują gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka oraz udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zasady współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami oraz instytucjami działającymi w lokalnym środowisku, a także z instytucjami działającymi na rzecz dzieci, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci, udzielają wskazówek pomocnych w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi  lub  edukacyjnymi ich dzieci.

 

Preferowane formy współpracy z rodzicami obejmują:

 • zebrania ogólne i grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • kącik dla rodziców (informacje, eksponowanie prac),
 • uroczystości, konkursy, np. pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, spotkania świąteczne, spotkania z dziadkami, bale karnawałowe, pierwszy dzień wiosny, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty, pożegnanie przedszkola, piknik rodzinny itp.

 

Kierunki planowanych zmian:

 1. Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Promocja zdrowia, aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.
 3. Stworzenie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności           i wiadomości niezbędnych  w szkole i codziennym życiu
 4. Wychowanie do wartości oparte na poszanowaniu norm i zasad.
 5. Wychowanie przez sztukę i rozwijanie aktywności twórczej.
 6. Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z rodzicami
 7. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki – stosowanie różnorodnych form promocji przedszkola.