STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Gorlicach, ul. Krasińskiego 21

Opracowany na podst. Art. 84 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.
(T.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 , zmiany z 2004 r. Dz.U. nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Dz.U. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542, Dz. U. z 2016r.poz1943) Ustawa z dnia 14grudnia 2016.Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz.59)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. „Przedszkole” – należy przez to rozumieć Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek w Gorlicach,
2. Dzieciach, wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do przedszkola,
3. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola,
4. Nauczycielach – należy przez to rozumieć wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych w przedszkolu,
5. Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U.z 2016r. poz.1943 z późn.zm.)
6. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r.poz 59),
7. Osobie prowadzącej – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo w Krakowie,
8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie,
9. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Siostrę Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Sióstr Felicjanek w Gorlicach.

Rozdział II

Nazwa i siedziba Przedszkola

§ 2

1. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Przedszkole Niepubliczne Sióstr Felicjanek oraz nazwę skróconą Przedszkole Sióstr Felicjanek „Ochronka św. Wojciecha”.
2. Osobą prowadzącą Przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) w Krakowie.
3. Siedziba przedszkola mieści się w Gorlicach, ul. Krasińskiego 21, w budynku stanowiącym własność Zgromadzenia.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

§ 3

1. Przedszkole działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych, Nr 03/92 wydanego dnia 20.02.1992r. przez Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, niniejszego statutu i prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych.
2. Przedszkole używa pieczęci koloru czerwonego w brzmieniu:

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
SIÓSTR FELICJANEK
38-300 Gorlice, ul. Krasińskiego 21
Tel. 18 353 69 91
NIP 738 -10- 14 -119 REGON 122692584

Rozdział III

Cele i zadania Przedszkola

§ 4

Przedszkole jest placówką katolicką, która realizuje swoje zadania w oparciu o zasady wiary rzymskokatolickiej.

§ 5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Prawie oświatowym oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Cele te koncentrują się na:
1) Wspieraniu całościowego rozwoju dziecka, które realizowane jest przez proces opieki, wychowania, nauczania oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji,
2) Wspomaganiu działań wychowawczych rodziców (opiekunów prawnych), wpływaniu na integrowanie zabiegów wychowawczych,
3) Wychowaniu dzieci w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego, chrześcijańskich i patriotycznych.

§ 6

1. Do zadań Przedszkola należy :
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizację warunków sprzyjających nabywanie doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiającym dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu i inne osoby dorosłe;
5) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dziecka tak, żeby lepiej orientowało się w tym, co jest dobre, a co złe;
6) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbanie o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruch drogowym;
10) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;
11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowania pozytywnych motywacji do nauki języków obcych na dalszym etapie edukacji;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kształtowanie postaw chrześcijańskich, umożliwianie poznawania tradycji związanych z kościelnymi uroczystościami i świętami;
14) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej; wychowywanie do prawidłowej postawy wobec symboli narodowych, rozwijanie zainteresowań pięknem i bogactwem kraju;

2. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom
i ich rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska wychowanków,
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia,
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
4) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną funkcjonującą na terenie miasta,
5) przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi (jeżeli takie zostaną przyjęte do przedszkola) poprzez zapewnienie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zintegrowaniu działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi,
6) wspieranie dziecka uzdolnionego oraz dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
7) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
8) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów ychowawczych,
9) organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla nauczycieli i rodziców,
10) kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydawania opinii o potrzebach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; o poziomie dojrzałości szkolnej; o możliwości wcześniejszego pójścia do szkoły; o konieczności odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

§ 7

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez:
1) zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi,
2) informowanie każdego rodzica o postępach dziecka, jego zachowaniu, osiągnięciach i trudnościach,
3) gromadzenie informacji o zachowaniu się dzieci w domu: dominujące zabawy,
zainteresowania, hobby, hodowle itp.,
4) przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodziców
zakresów wiedzy, uwrażliwiającej na dziecko, jego potrzeby, możliwości i powinności,
5) organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego, pedagogicznego i wychowawczego dla rodziców.

§ 8

1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w przedszkolu celów, treści kształcenia, wychowania lub opieki, albo poprawę skuteczności działania przedszkola uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę przedszkola.
2. Działania powyższe będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie,
przepisami oświatowymi.

§ 9

1. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy Przedszkola są obowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem (jeden nauczyciel na 10 do 15 dzieci poza terenem placówki).
2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Przedszkolu. W razie zaistnienia konieczności oddalenia się od nadzorowanej grupy nauczyciel chwilowo pozostawia ją pod opieką pomocy wychowawczej lub innego nauczyciela.
3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formę stanowi zabawa, jest ustalany z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie dnia i tygodnia i dostosowanie ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.
4. Opiekę nad wychowankiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice, lub osoba przez nich uprawniona zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa. Nauczyciel może domagać się wylegitymowania osoby odbierającej dziecko.
6. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w przedszkolu od momentu przyprowadzenia go przez rodziców do sali, do momentu odejścia do domu.
7. Dziecko odebrane przez rodzica ze sali, placu zabaw, jest już pod jego opieką i rodzic bierze za niego pełną odpowiedzialność.
8. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt i za zgoda rodziców.
9. Stawkę ubezpieczenia corocznie ustala się z rodzicami na pierwszym walnym zebraniu rodziców, na początku roku szkolnego.
10. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów leczniczych. W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub Dyrektor informuje rodziców o jego stanie zdrowia, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
11. W sytuacjach nagłych zagrażających zdrowiu i życiu dziecka wzywane jest Pogotowie ratunkowe z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

Rozdział IV

Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 10

Organami przedszkola są:
1.Osoba prowadząca Przedszkole
2.Dyrektor Przedszkola
3.Rada pedagogiczna

§ 11

1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza Osoba prowadząca reprezentowana przez Przełożoną Prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Św. Feliksa z Kantalicjo.
2. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
2) ustala regulamin pracy i strukturę organizacyjną,
3) tworzy warunki prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
4) dysponuje środkami finansowymi,
5) kontroluje pracą personelu przedszkola i dyscyplinę pracy,
6) ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy,
7) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
8) organizuje i nadzoruje przebieg staży nauczycielskich na wyższy poziom awansu zawodowego, przygotowuje i przeprowadza postępowania kwalifikacyjne, zgodnie z odrębnymi przepisami wytwarza, przechowuje i odpowiada za całość dokumentacji przedszkola,
9) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiącej
10) wytwarza, przechowuje i odpowiada za całość dokumentacji przedszkolnej,
11) przyznaje i występuje do odpowiednich organów o nagrody i odznaczenia dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
12) stwarza warunki do działania w przedszkolu, wg własnego uznania:
wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
13) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
a) skreślenia dziecka z listy dzieci, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
b) nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
4. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.
5. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
6. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego.

§ 12

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4. Zebrania Rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
b) ustalanie regulaminu swej działalności.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Przedszkola,
b) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c) dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego.
7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 13

1. Współpraca organów ma służyć dobru wspólnemu, którym jest Przedszkole oraz dobru dzieci, ich rodzin i pracowników. Wzajemne relacje powinny być oparte na szacunku i stanowić przykład dla dzieci i ich rodziców.
2. Sytuacje konfliktowe, zaistniałe w przedszkolu, zgłoszone przez zainteresowane strony lub osoby trzecie na piśmie lub słownie, rozstrzygane są przez dyrektora.
3. W celu rozstrzygnięcia sporu, dyrektor przedszkola, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest wnikliwie rozpoznać stanowiska stron konfliktu i podjąć rozstrzygające decyzje, o których w ciągu 14 dni powiadamia pisemnie zainteresowane strony.

Rozdział V

Organizacja Przedszkola

§ 14

1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez Osobę prowadzącą Przedszkole.
2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi nie mniej niż 10 godzin.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zróżnicowanym wieku 3, 4, 5, 6 latki, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju pokrewieństwa i sympatii.
4. Dzieci w wieku 6 lat odbywają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, a dzieci 5 letnie spełniają obowiązek przedszkolny.
5. Liczba dzieci w oddziałach może liczyć maksymalnie nie więcej niż 30 wychowanków.
6. W przedszkolu są trzy odziały.
7. Przedszkole organizuje żywienie dla dzieci w formie 3 posiłków, tj.: śniadanie, obiad i podwieczorek.
8. Z żywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy wg corocznie ustalanych przez Osobę prowadzącą zasad.
9. Szczegółową organizację opieki, wychowania i nauczania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Osobę prowadzącą.
10. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
1) liczbę dzieci z podziałem na wiek,
2) czas pracy poszczególnych oddziałów,
3) kwalifikacje nauczycieli planowanych do zatrudnienia,
4) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru pedagogicznego.
5) terminy przerw w pracy Przedszkola

§ 15

1. Środki na działalność Przedszkola pochodzą z dotacji przysługującej na podstawie odrębnych przepisów oraz z opłat wnoszonych przez rodziców. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu i korzystania z wyżywienia ustala Osoba prowadząca.
2. Opłata miesięczna tzw. czesne pobierane jest w całości i w zależności od potrzeb może być przeznaczone na remonty, utrzymanie lokalu, dopłata do pensji pracowników oraz zajęcia dodatkowe.
3. Wysokość opłat za wyżywienie w Przedszkolu ustalona jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Osobą prowadzącą.
4. W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole zwraca dzienna stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
5. Wobec rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą być stosowane ulgi i zwolnienia z odpłatności .
6. W przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństwa, opłata z drugie dziecko zmniejszona jest o 50%
7. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 16

1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut
4. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godz. 6.30 – 7.30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano. Nauczycielka otwierająca Przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.30 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów. W godzinach popołudniowych ze względu na szybszy odbiór dzieci są tworzone grupy międzyoddziałowe w godzinach 15.00 – 16.00.
5. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców /prawnych opiekunów/.
6. Do zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej i wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 17

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny, nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 18

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do realizacji w Przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 19

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
3. Nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnia Dyrektor, biorąc pod uwagę charakter Przedszkola.
4. W Przedszkolu są zatrudniani katolicy – osoby wierzące i praktykujące, które prezentują chrześcijański model życia zgodny z misją Przedszkola.
5. Cele i zadania statutowe Przedszkola pozostają w bezpośrednim związku z religią rzymskokatolicką.
6. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania.
7. Zasady wynagradzania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych określa regulamin wynagradzania, ustalony przez osobę prowadzącą, zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym z przepisami Kodeksu Pracy.
8. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 40 godzin tygodniowo. W ramach tego czasu nauczyciel jest obowiązany realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośredni z wychowankiem /25 godzin tygodniowo/,
2) inne czynności wynikające z zadań statutowych,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć,
4) zajęcia i czynności związane z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym

§ 20

1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w Przedszkolu należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych, pobytu na placu zabaw, w czasie wycieczek i spacerów;

2. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki innego nauczyciel lub pomocy wychowawczej

§ 21

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:
1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i dydaktycznych realizowanych w Przedszkolu;
2) zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączenie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;
3) rzetelne informowanie rodziców o sukcesach i trudnościach ich dzieci, a także włączenie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
4) zachęcanie rodziców do współpracy i współdecydowaniu o sprawach przedszkola poprzez wspólne organizowanie imprez okolicznościowych oraz pomoc w organizowaniu wycieczek, spotkań, wyjść do kina i teatru;
5) organizowanie konsultacji i spotkań z rodzicami.

§ 22

Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno – wychowawczej należy:
1) przedstawienie i realizowanie programu wychowania przedszkolnego dla określonej grupy;
2) tworzenie planów miesięcznych pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz ich realizowanie w zależności od możliwości i zainteresowań dzieci, z uwzględnieniem pracy z całą grupą, z małymi zespołami i pracy indywidualnej ;
3) planowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych zgodnie z obowiązującym programem oraz odpowiedzialność za ich jakość;
4) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami ;
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania ;
7) dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troskę o estetykę pomieszczeń;
8) inicjowanie i organizowanie uroczystości o charakterze religijnym i okazjonalnym;
9) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami.

§ 23

Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Nauczyciel dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności.
3. Przeprowadza diagnozę przedszkolną.
4. Sporządza „Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tę nauczyciel przekazuje rodzicom do końca kwietnia.

§ 24

Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja intelektualna i duchowa zgodnie z zadaniami statutowymi Przedszkola katolickiego. Systematyczne poszerzenie wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności wychowawczych.

§ 25

W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi, którzy przyczyniają się do właściwego funkcjonowania Przedszkola.

2.W skład personelu administracyjno – obsługowego wchodzą:
1) pomoc nauczyciela
2) kucharka
3) pomoc kucharki
4) sprzątaczka

3. Podstawowym zadaniem personelu administracyjno – obsługowego jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole oraz odpowiedzialność za sprawne działanie Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
4. Szczególny zakres obowiązków dla pracowników ustala Dyrektor Przedszkola w przydziale czynności.

Rozdział VII

Zasady rekrutacji do Przedszkola

§ 26

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci według kolejności składanych przez rodziców zgłoszeń.
2. Zawartość karty zgłoszenia dziecka do przedszkola wypełniają rodzice, a jej treść określa osoba prowadząca przedszkole, przestrzegając przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
3. W karcie zgłoszenia dziecka niezbędne są informacje umożliwiające kontaktowanie się przedszkola z rodzicami w sprawach dotyczących dziecka oraz określenie zobowiązań rodziców względem przedszkola.
4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat, a w uzasadnionych przypadkach dzieci młodsze, lecz nie młodsze niż 2,5lat . Przypadki uzasadnione to:
1) rodzeństwo uczęszczającego już do przedszkola dziecka,
2) trudna sytuacja rodzinna,
3) sprawność, samodzielność na poziomie niezbędnym do radzenia sobie w czynnościach samoobsługowych samodzielnie lub z niewielką pomocą osoby dorosłej oraz dojrzałość emocjonalna w stopniu pozwalającym dziecku obyć się bez rodziców na czas pobytu w przedszkolu.
4) warunkiem przyjęcia do przedszkola dziecka młodszego niż 3 latek, jest: odbycie 2 tygodniowego pobytu próbnego, traktowanego jako okres diagnostyczny i adaptacyjny,
5) wyrażenie zgody na zapisanie dziecka przez nauczycielkę odpowiedzialną za grupę, w której dziecko będzie przebywać.
5. Rekrutacji do przedszkola dokonuje dyrektor w porozumieniu z Osobą prowadzącą przedszkole w ciągu całego roku szkolnego odpowiednio do potrzeb rodziców i posiadanych wolnych miejsc.
6. Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów określa do końca stycznia organ prowadzący przedszkole.
7. W jednej grupie może przebywać nie więcej niż 2 dzieci niepełnosprawnych.
8. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
9. Ze względu na warunki lokalowe i lokalizację przedszkola nie mogą być przyjmowane dzieci z niepełnosprawnością fizyczną.

Rozdział VIII

Wychowankowie Przedszkola

§ 27

1. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie przebywania w przedszkolu, ustala się ogólne zasady postępowania kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu:
1) systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa,
2) odliczanie dzieci przed wyjściem poza budynek przedszkola – na spacer, wycieczkę, do ogrodu oraz przed i po powrocie do przedszkola,
3) reagowanie na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i zgłaszanie o tym dyrektorowi przedszkola,
4) natychmiastowe reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, zwrócenie się o podanie celu przybycia, udzielenie informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora przedszkola. Osoba postronna nie powinna być pozostawiona sama na terenie przedszkola bez nadzoru personelu przedszkola.
2. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nauczyciela – w sytuacji koniecznej należy zapewnić odpowiednie zastępstwo.
3. Zabrania się wychodzenia z dziećmi poza budynek przedszkola (spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie) pod opieką samej nauczycielki lecz postępować odpowiednio do ustalenia w § 9 ust. 7
4. Powyższe ustalenia obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu – w równym stopniu zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 28

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego poprzez respektowanie podmiotowości wychowanka z poszanowaniem jego własnej odrębności i godności,
2) swobody do wyrażania własnej osobowości,
3) ma prawo do własności, tajemnicy, bycia sobą, niewiedzy, szacunku, niepowodzeń i łez, do upadków i do radości,
4) dziecko ma prawo do ochrony przed przemocą i zgorszeniem.
2. Przedszkole w swoich działaniach respektuje i gwarantuje dzieciom prawa zawarte w „Konwencji o prawach dziecka”, a w szczególności ma prawo:
1) właściwie organizowanego procesu wychowawczego, dydaktycznego, opiekuńczego dostarczającego różnych bodźców, zgodnie z zasadami pracy z małym dzieckiem, potrzebami i możliwościami rozwojowymi,
2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
3) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
4) wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i potrzeby twórczej aktywności,
5) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,
6) nieskrępowane uczestnictwo w życiu przedszkola,
7) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,
8) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
9) szacunku do różnorodnych jego potrzeb, życzliwości i podmiotowego traktowania,
10) stałej uwagi i opieki nauczyciela, opieki innych pracowników przedszkola,
11) wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
12) racjonalnego żywienia,
13) nagradzania wysiłków i osiągnięć,
14) do wychowania w duchu wartości chrześcijańskich i wychowania religijnego przy zachowaniu szacunku dla dzieci pochodzących z odmiennych warunków wychowawczych w rodzinie
15) znajomości swoich praw i obowiązków.

§ 29

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz ich wytwory,
2) okazywać pomoc i życzliwość innym,
3) podporządkować się obowiązującym w grupie umowom, normom i zasadom współżycia społecznego obowiązującego w grupie i przedszkolu,
4) przestrzegać zasad higieny osobistej,
5) zgłaszać swoje niedyspozycje i problemy,
6) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zdrowia,
7) szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne,
8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela,
9) nieoddalać się od grupy.

§ 30

1. W przedszkolu nie wolno stosować kar cielesnych, ani żadnych metod zastraszania wobec wychowanków.
2. Rodzice dzieci w każdej sprawie mają prawo interweniować u nauczycielki, Dyrektora przedszkola lub Osoby prowadzącej.
3. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych przedszkola rodzice mogą składać w formie pisemnej skargę lub zażalenie do Dyrektora przedszkola, a następnie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub do Osoby prowadzącej przedszkole, w zależności od istoty sprawy.
4. Sposób załatwiania skarg, wniosków i zażaleń określa „Kodeks postępowania administracyjnego”.
5. Przedszkole prowadzi rejestr skarg i zażaleń.

§ 31

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku:
1) zalegania lub nieterminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres 2 kolejnych miesięcy,
2) sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju dziecka w warunkach przedszkolnych ze względu na dobro samego wychowanka jak i dobro i bezpieczeństwo innych dzieci,
3) po uzyskaniu opinii specjalistycznej stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych w oddziale ogólnodostępnym,
4) pomimo zastosowanych środków wychowawczych zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia jego samego i innych dzieci,
5) braku współpracy pomiędzy rodzicami dziecka a personelem Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczo- dydaktycznych,
6) rodzice działają na szkodę Przedszkola, co ma wpływ na nieprawidłowe relacje pomiędzy Przedszkolem i rodzicami,
7) dziecko nie uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Przedszkole ponad miesiąc bez usprawiedliwienia,
8) nieprzestrzeganie przez rodziców niniejszego statutu.
2. Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola następuje na podstawie pisemnej decyzji Dyrektora.
3. Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola służy odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji z pośrednictwem Dyrektora.

Rozdział IX

Współpraca z rodzicami

§ 32

1. Rodzice wychowanków przedszkola mają prawo do:
1) znajomości niniejszego statutu i regulaminu działalności przedszkola,
2) znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego
3) systematycznego uzyskiwania rzetelnej informacji o rozwoju swojego dziecka,
4) pełnej znajomości i akceptacji tego co w przedszkolu się dzieje (znajomość działań wynikających z programów pracy przedszkola),
5) udziału lub obserwacji zajęć otwartych prowadzonych z dziećmi,
6) udziału w uroczystościach organizowanych przez przedszkole,
7) wyrażaniu i przekazywaniu wniosków i opinii dotyczących pracy przedszkola do dyrektora, organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny,
8) wnioskowania i wyboru zajęć dodatkowych oferowanych przez Przedszkole
9) ochrony danych osobowych

2. Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola mają obowiązek:
1) znać i przestrzegać postanowienia niniejszego statutu,
2) ściśle współpracować z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania indywidualnego rozwoju dziecka,
3) zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, i w jego przypadku usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach dydaktycznych,
4) przyprowadzać i odbierać z przedszkola dziecko w godzinach ustalonych w ramowym rozkładzie dnia lub indywidualnie z dyrektorem lub nauczycielem grupy,
5) informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać niedyspozycję dziecka zarówno fizyczną jak i psychiczną,
6) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny dziecka, mający na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
7) na bieżąco informować nauczyciela o zmianie adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
8) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,
9) interesować się postępami w rozwoju swojego dziecka i zasięgać opinii u wszystkich nauczycieli odbywających z dzieckiem zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, opiekuńcze i dodatkowe.

Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 33

1. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z budżetu Miasta i Gminy Gorlice, z wpłat wnoszonych przez rodziców oraz mogą pochodzić z dobrowolnych wpłat i darowizn od osób i instytucji.
2. Dotacja, przekazana na konto Przedszkola, podlega rozliczeniu wobec organu dotującego.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
4. Dokumentację przedszkola prowadzi się i przechowuje zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Prowadzenie Przedszkola nie podlega przepisom o działalności gospodarczej. Stanowi statutową, niegospodarczą działalność Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo.
6. Decyzja o likwidacji przedszkola należy do kompetencji Osoby prowadzącej.
7. O decyzji dotyczącej likwidacji przedszkola Osoba prowadząca przedszkole zobowiązany jest zawiadomić rodziców, Kuratora Oświaty i Urząd Miasta najpóźniej 6 miesięcy przed końcem roku szkolnego, czyli 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
8. Zmian w statucie przedszkola może dokonywać tylko Osoba prowadząca przedszkole.
9. Wprowadzone zmiany nie mogą być sprzeczne z przepisami obowiązującymi w oświacie.

§ 34

Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. Z tym dniem traci mac statut z dnia 1 września  2009 r.