Przedszkole Niepubliczne

„Ochronka św. Wojciecha” w Gorlicach

O przedszkolu

Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Przedszkole Niepubliczne „ Ochronka św. Wojciecha” w Gorlicach. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu, na pieczęciach i tablicy urzędowej może być używany skrót nazwy: Przedszkole Sióstr Felicjanek, 38-300 Gorlice, ul. Krasińskiego 21, tel.: 0-18 353-69-91.

Przedszkole ma siedzibę w budynku przy ul. Krasińskiego 21 w Gorlicach, stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo w Krakowie. Organem prowadzącym przedszkole jest Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki), z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 6, posiadające osobowość prawną na mocy art. 8 ust.1 pkt. 6 i 8 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP (Dz. Nr 29, poz. 154). Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Przedszkole działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji przedszkoli niepublicznych, wydanego przez Kuratora Oświatowego w Nowym Sączu, statutu, prawa kościelnego i prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych.

Cele i zadania przedszkola

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości, który opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Papieża Jana Pawła II.

Przedszkole realizuje cele w szczególności w zakresie:

 • wychowania w duchu wartości chrześcijańskich
 • wspomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
 • udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 • wspomagania rodziny w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej
 • organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zgodnie z możliwościami przedszkola z zachowaniem odrębnych przepisów prawa
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka – tworzenie wspólnoty wychowawczej
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej
 • poszanowanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej

Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, przedszkole realizuje poprzez:

 • codzienną, wspólną modlitwę dzieci
 • cotygodniową katechezę
 • przybliżanie treści roku liturgicznego
 • przygotowanie misteriów o tematyce religijnej z okazji różnych świąt
 • kształtowanie postaw chrześcijańskich

Przedszkole zapewnia dzieciom:

 • pełną opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
 • organizację sytuacji edukacyjnych: zabaw, zajęć, zadań do wykonania, ćwiczeń, dostosowując formy i metody pracy do możliwości rozwojowych dziecka
 • tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej
 • rozbudzanie twórczej i aktywnej postawy dzieci w zakresie ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wyrabianie poczucia przynależności do rodziny, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju