Informujemy, że przedszkole nadal będzie pełniło dyżur opiekuńczy dla dzieci, których rodzice nie mają innej możliwości zapewnienia im opieki. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i jeżeli będą Państwo zmuszeni wysłać dziecko do przedszkola należy skontaktować się telefonicznie (nr tel. 608 886 036).

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA SIÓSTR FELICJANEK W GORLICACH W CZASIE EPIDEMII

1. Do przedszkola mogą przyjść tylko i wyłącznie dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają innej możliwości zorganizowania opieki nad dzieckiem.

2. Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję wysłania dziecka do przedszkola, znając czynniki ryzyka związane z epidemią COVID-19.

3. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z osłabioną odpornością i chorobami przewlekłymi.

4. Rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało ono kontaktu z żadną osobą zarażoną, przebywającą w kwarantannie lub izolacji.

5. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny (prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu).

6. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych zabawek ani innych przedmiotów.

7. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku przedszkola oraz zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przebywania na terenie przedszkola.

8. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców do sali zajęć i łazienek. Dzieci będą odbierane rano z szatni, a potem wyprowadzane do rodzica przez pracownika przedszkola.

9. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu.

10. W przypadku zaobserwowania przez personel przedszkola niepokojących objawów chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.

11. Przedszkole będzie prowadziło jedynie zajęcia opiekuńcze. Materiały do pracy w domu nadal będą przesyłane na stronę internetową przedszkola.

12. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor placówki, po przeprowadzonym wywiadzie z rodzicem zgłaszającym dziecko.